Governance

Domesta onderschrijft de principes uit de Governancecode voor woningcorporaties en het bijbehorende waardenmodel. Deze code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiĆ«le beheersing. In het verlengde hiervan wordt ook de honoreringscode commissarissen woningcorporaties en de sector brede beloningscode bestuurders woningcorporaties nageleefd en kent zij een integriteitscode.

De code is een stelsel van activiteiten en maatregelen dat richting geeft voor verbetering van onze kwaliteiten, het afleggen van verantwoording en het bieden van transparantie. Het naleven van de principes is ook van belang bij het aantrekken, binden en behouden van commissarissen, bestuurders en medewerkers. Wij gebruiken de codes als een stimulans voor de ontwikkeling van een juiste en betrokken houding bij de medewerkers van Domesta.

Naast de code kennen wij ook statuten, een reglement Raad van Commissarissen (RvC) en een bestuursreglement. Domesta is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De RvC van Domesta houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken, vanuit de vastgestelde en goedgekeurde visie en ambitie van Domesta. De toezichthouders geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur voor het bewerkstelligen van een goed bestuur van de stichting. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC zijn uitgewerkt in het reglement van de Raad van Commissarissen. De beloning van bestuurders en commissarissen voldoen aan de honoreringscode VTW (WNT2). Meer over de beloning lees je in ons jaarverslag.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de integriteit van beleid en beheer van het volkshuisvestelijk vermogen door woningcorporaties. Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) van de Aw kun je terecht als je vermoedt dat er sprake is van fraude met het vermogen van een woningcorporatie. Je kunt ook bij het meldpunt terecht als je vermoedt dat er sprake is van zelfverrijking door medewerkers, management, bestuurders of de Raad van Commissarissen van woningcorporaties. 

De accountant speelt een belangrijke rol bij corporate governance binnen Domesta. KPMG kreeg in 2020 opdracht om vanaf boekjaar 2020 de controle uit te voeren. De belangrijkste taak is het uitvoeren van assurance-opdrachten zoals de controle van geconsolideerde jaarrekeningen. De accountant heeft tot taak om een verklaring af te geven bij de jaarrekening. De accountant is op aanvraag aanwezig bij de vergaderingen van de auditcommissie en minimaal eenmaal per jaar bij de RvC-vergadering (vaststelling van de jaarrekening).

Wat vind je van deze inhoud?

Nuttig Niet Nuttig