Terug naar nieuwsoverzicht

Sneller een thuis voor mensen vanuit een zorginstelling

3 september 2019

De gemeente Emmen, de Emmer woningcorporaties en zorginstellingen werken actief samen om sneller een nieuw thuis te vinden voor mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Onze directeur Bert Moormann schreef hier een blog over. Klik hier om hem te lezen.

Hieronder de tekst van het persbericht: 

Gemeente Emmen, de Emmer woningcorporaties (Domesta, Lefier en Woonservice) en zorginstellingen hebben afgesproken dat ze mensen vanuit een zorginstelling sneller zelfstandig onder dak gaan helpen. Voor mensen  in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen is het vaak lastig om een betaalbare woning te vinden. In het Actieprogramma Weer Thuis! werken woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen actief samen om uitstroom uit een instelling te bevorderen. Woensdag 28 augustus hebben alle partners daarvoor een intentieverklaring ondertekend. 

Omdat het lastig is om een betaalbare woning te vinden, bestaat het risico dat mensen langer dan nodig in een zorginstelling blijven. Dan duurt de weg naar zelfstandig wonen onnodig langer. Daarnaast zijn de kosten voor een gemeente voor een plek in een zorginstelling veel duurder dan een plek waar iemand met ambulante begeleiding zelfstandig kan wonen. Het Actieprogramma Weer Thuis! helpt regio’s om het probleem van te late uitstroom uit instellingen tegen te gaan en een systeem op te zetten waardoor de doorstroom beter verloopt.  

Kwetsbare inwoners
Volgens wethouder Robert Kleine is er winst te behalen door betere afspraken te maken en de samenwerking te verbeteren: ‘Het Actieprogramma Weer Thuis! helpt ons daarbij. We willen graag dat ook onze kwetsbare inwoners de kans krijgen om zelfstandig te wonen met ondersteuning en begeleiding aan huis. Daarvoor gaan we ons samen sterk maken.’ 

Intentieverklaring
Op 28 augustus 2019 vond het eerste bestuurlijke overleg plaats. De bestuurders van gemeente Emmen, woningcorporaties Domesta, Woonservice en Lefier en zorginstellingen hebben  een intentieverklaring ondertekend. Hiermee is deelname aan het actieprogramma vanuit de regio Zuidoost-Drenthe bekrachtigd. Het komende jaar wordt gezamenlijk in beeld gebracht wat er nodig is om doorstroom vanuit een zorginstelling naar een zelfstandige woning mogelijk te maken. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een uitstroomconvenant.  

Actieprogramma Weer Thuis!
In 2017 is het Actieprogramma Weer Thuis! van start gegaan. Het actieprogramma is opgezet door verschillende organisaties, zoals Aedes, VNG, GGZ Nederland, het Leger des Heils e.a., en wordt op dit moment aangestuurd door het ministerie van BZK en VWS. Sinds 2017 hebben zij al meerdere regio’s succesvol ondersteund.

Sneller een thuis voor mensen vanuit een zorginstelling